ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT CONTRACTUAL DE INFORMATICIAN

Având în vedere:

 • 30 din Legeanr.53/2003,privind Codul Muncii,cu modificărileși completările

ulterioare;

 • G.nr.286/2011pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocuparea unui post vacant sau temporarvacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
 • 91 din Legea Educației Naționale nr.1/2011

   ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MOGOȘOAIA organizează concurs pentru ocuparea 0,5 post vacant de INFORMATICIAN în perioada 07-08 ianuarie 2021 conform calendarului afișat.

 1. CONDIȚII NECESARE:
 • Condiții generale de participare:sunt cele prevăzutede art. 3 din Anexala H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioarea personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
 • Condiții specifice pentru participare la concurs:

–          absolvent învățământ universitar de profil (informatică, matematică-informatică, informatică-economie, automatizări și calculatoare) sau absolvent învățământ universitar și cu alte studii in domeniu informatică, rețelistică, etc.

–          vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului:constituie un avantaj.

 1. DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:
 2. Cerere de înscriere;
 3. Copia actului de identitate;
 4. Copia certificatului de naștere;
 5. Copia certificatului de căsătorie (daca e cazul);
 6. Hotărâre judecătorească pentru schimbarea numelui (unde este cazul);
 7. Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor efectuate;
 8. Copia carnetului de munca sau o adeverinta care sa ateste vehimea in munca si in domeniu;
 9. Cazier judiciar;
 10. Adeverinţă medicală din care să rezulte că este apt candidatul pentru exercitarea funcţiei;
 11. CV Europass.

Copiile solicitate vor fi însoțite de documentele în original pentru conformitate cu originalul.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la sediul instituției până la data de 24.12.2020.

 

III.TEMATICA DE CONCURS

 • Rețele de comunicații LAN, WAN, Internet și Intranet;
 • Arhitecturi, protocoale –Microsoft, Netware, TCP/IP;
 • Instalări, configurări staţii de lucru, imprimante;
 • Sisteme de operare Windows;
 • Instalare si configurare și utilizareMicrosoft Office 2007, 2010, 2013,2016;
 • Servicii (aplicaţii) Internet şi protocoale la nivel de aplicaţie (e-mail, transfer de date, World Wide Web, DNS, etc.);
 • Limbaje de programare: PHP, FoxPro;
 • Pagini web: HTML, CSS;
 • Utilizare Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din România
 • Grafică pe calculator: CorelDRAW;
 • Administrare site (Joomla).
 1. BIBLIOGRAFIE
 • LEGEA nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale;
 • Regulamentulde organizareși funcționarea unităților de învățământpreuniversitarcu modificărileși completărileulterioare, aprobat prin ORDINUL nr. 5079/2016;
 • BURAGA Sabin – 2005 Proiectarea siturilor Web – design şi funcţionalitate, Iaşi, Polirom ;
 • CERCHEZ Emanuela – Internet. Utilizarea rețelei Internet;
 • Luke Welling, Laura Thomson – DezvoltareaaplicatiilorWEBcuPHP și MySQL, Ed. Teora
 • Dima Gabriel – Visual FoxPro 7.0, Ed. TEORA
 • Steve Bain – Corel Draw 12. Ghidul oficial, Ed. ALL
 • Utilizarea computerului – Windows 7, Editura Euroaptitudini S.A. Bucureşti
 • Utilizarea computerului – Windows 8, Editura Euroaptitudini S.A. Bucureşti
 • Editare de text – Microsoft Word 2013, Editura Euroaptitudini S.A. Bucureşti
 • Calcul tabelar – Microsoft Excel 2013, Editura Euroaptitudini S.A. Bucureşti
 • Utilizare SIIIR – http://siiir.edu.ro/manuale -si-ghiduri;
 • Administrare site: http://docs.joomla.org/, http://www.example.com/
 1. PROCEDURA DE SELECȚIE

V.1. Probe de concurs:

 1. a) selecția dosarelor;
 2. b) proba scrisă;
 3. c) proba practică;

d)interviu

V.2. Conținutul și evaluarea probelor :

Nr. crt. Denumire proba/ timp de lucru Criterii de evaluare Punctaj
1. Selecție dosare Dosare complete Admis/ Respins
2. Proba scrisă Cunoștințe teoretice din domeniul informaticii
 • Nota minimă de promovare a probei scrise este 7 ( șapte )
 • 100 de puncte
  ( 10 puncte din oficiu )
  3. Proba practică 1 oră Cunoștințe practice din domeniul informaticii
 • Nota minimă de promovare a probei practice este 7 ( șapte )
 • 100 de puncte
  ( 10 puncte din oficiu )
  4. Interviul 30 minute
 • Abilități și cunoștințe impuse de profesie
 • Motivația candidatului Lucrul în echipă
 • Disponibilitatea la timp de lucru prelungit
 • Disponibilitatea de a răspunde solicitărilor conducerii instituției
 • 100 de puncte
  ( 10 puncte din oficiu )

  VI.Graficul de desfășurarea concursului și dispoziții finale :

  • Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul ȘCOLII GIMNAZIALE NR.1, cu sediul în comuna MOGOȘOAIA, șos. BUCUREȘTI-TÂRGOVIȘTE, nr. 107, judeţul ILFOV.
  • Informațiile suplimentare se pot obține în zilele lucrătoare, la secretariatul școlii, la telefon 021 3516694/0730588443.

  Concursul se va desfășura la sediul Școlii Gimnaziale nr.1 Mogoșoaia

  • Graficul de desfășurare a concursului :
  • Proba scrisă în data de 07.01.2021, ora 9,00,
  • Proba practică în data de 08.01.2021, ora 9,00
  • Proba interviu în data de 08.01.2021, ora 12,30. 

     DIRECTOR,

            PROF.GĂIȘTEANU ANIȘOARA

  Redimensionarea fontului
  Contrast