Inscrieri in clasa pregatitoare 2022 – 2023

Înscrieri în învățământul primar
Clasa pregătitoare în anul școlar 2022 - 2023

Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2022-2023 se face la secretariatul şcolii de Comisia de înscriere în învăţământul primar constituită la nivelul Şcolii Gimnaziale Nr.1 Mogoșoaia, după următorul program:

 • LUNI – JOI: ÎNTRE ORELE 900 – 1800 ,

 • VINERI: ÎNTRE ORELE 900 – 1700,

 • în două etape succesive, după cum urmează:

Etapa I

 • 11.04 – 10.05.2022Depunerea /Transmiterea online sau la unitatea de învățământ a cererilor tip de înscriere a copiilor
 • 11 – 12.05.2022Repartizarea copiilor din circumscripție.
 • 13 – 25.05.2022Procesarea la nivelul unității de învățământ a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitatea de învăţământ, prin aplicarea criteriilor generale şi specifice de departajare.

Criteriile specifice de departajare sunt:

 – unul din părinți lucrează în comună
– existența unui document care atestă că un părinte al elevului lucrează în străinătate cu contract de muncă 

 • 26.05.2022 – Procesarea de către Comisia naţională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice, şi repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi/tutori legal instituiţi/reprezentanţi legali au solicitat înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât la şcoala de circumscripţie, dar nu au fost admişi din lipsă de locuri şi care au exprimat în această fază opţiunea pentru înscrierea în şcoala de circumscripţie.
 • 27.05.2022 – Afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar a candidaţilor înmatriculaţi şi a numărului de locuri rămase libere.

 

Etapa II 

 • 31.05 – 07.06.2022 Depunerea/Transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unităţii de învăţământ aflate pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni exprimate pentru etapa a doua de către părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în nicio unitate de învăţământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ aflată pe prima poziţie în opţiunile privind înscrierea copiilor.
 • 08 – 09.06.2022Procesarea la nivelul unităţilor de învăţământ a cererilor-tip de înscriere depuse de părinţi/tutori legal instituiţi/reprezentanţi legali, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul şcolar, pe baza criteriilor generale şi a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile
 • 10.06.2022 Afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare
 • 1 septembrie – 8 septembrie 2022 – Centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a cererilor părinţilor/tutorilor legal instituiţi/reprezentanţilor legali ai copiilor care nu au fost încă înscrişi la o unitate de învăţământ. Soluţionarea de către inspectoratul şcolar a oricărei alte situaţii referitoare la înscrierea în învăţământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului.

     Înscrierea în învățământul primar a unui copil  NU  este condiționată de frecventarea grupei mari a învățământului preșcolar.

NOTĂ:

Se vor înscrie în clasa pregătitoare copiii care:

 • au 6 ani împliniți până la 31 august 2022, la solicitarea părintelui/tutorelui legal instituit (obligatoriu);
 • copii care împlinesc în acest an vârsta de șase ani în perioada 1 septembrie 2022 – 31 decembrie 2022 inclusiv pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător;
 • Dacă cei mici au frecventat grădinița, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar (practic, grădinița face evaluarea dezvoltării lor).
 • Solicitarea de eliberare a recomandării poate fi depusă direct la unitatea de învățământ sau transmisă prin poștă/mijloace electronice. La solicitarea părintelui, unitatea de învățământ cu nivel preșcolar poate transmite recomandarea și prin poștă cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice.
 • Evaluarea dezvoltării copiilor, care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022, inclusiv, se efectuează de către centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE) doar pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate, în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învățământul primar. Evaluarea se va realiza de către specialiști, în perioada prevazută de calendarul înscrierii în clasa pregătitoare (30.03.2022-08.04.2022). Rezultatul evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului este comunicat, în scris, părintelui/ tutorelui legal instituit care a solicitat evaluarea. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.

Cererile tip vor fi depuse/transmise de  părinți la Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ilfov (CJRAE ILFOV) pe adresa de mail cjrae.ilfov@yahoo.com sau prin poștă la adresa str. Soldat Ionel Petre, nr. 2-4, sat Brănești, com. Brănești, Jud. Ilfov, cod 077030 sau pot fi depuse la școala de circumscripție. Evaluarea se va realiza de către specialişti, în perioada 30.03.2022-08.04.2022 în urma unei programări prealabile.

Cererile tip se află AICI

Centrele de evaluare a nivelului de dezvoltare în vederea înscrierii în învățământul primar se afla AICI

          Documente necesare evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului:

 1. COPIE CERTIFICAT NAŞTERE COPIL
 2. ADEVERINŢA MEDICALĂ DE LA MEDICUL DE FAMILIE (menţiunea: “apt înscriere în clasa pregătitoare” sau “clinic sănătos” sau “în evidenţă cu…”)
 3. COPII B.I./C.I. PĂRINŢI / TUTORI LEGALI.
 • Fiecare locuință din comuna Mogoșoaia este arondată unei școli.

Documente necesare la înscriere:

 1. CERERE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE 2022 (PENTRU ÎNSCRIERILE  ONLINE) Fișa de înscriere (va fi disponibilă în perioada 11.04.2022-10.05.2022 pentru înscrierile aferente etapei I, respectiv 31.05.2022-07.06.2022 pentru înscrierile aferente etapei a II-a). 
 2. COPIE CERTIFICAT NAŞTERE COPIL
 3. COPII B.I./C.I. PĂRINŢI / TUTORI LEGALI
 4. COPIE HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ DE ÎNCREDINȚARE MINOR (unde este cazul)
 5. RECOMANDARE ELIBERATĂ DE GRĂDINIȚA LA CARE ESTE ÎNSCRIS COPILUL CA PREȘCOLAR ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022 (pentru copii care implinesc 6 ani între 1 septembrie 2022 și 31 decembrie 2022) Cererea-tip pentru evaluarea dezvoltării copilului care a frecventat gradinița se afla AICI.
 6. ADEVERINŢA privind rezultatul evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului (pentru copii care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate și implinesc 6 ani intre 1 septembrie 2022 si 31 decembrie 2022)

Documentele menționate la punctele 2,3,4 trebuie aduse și în original pentru conformitate.

SECRETAR ,

                   COSTEA RODICA ELENA

DIRECTOR,

Prof. GĂIŞTEANU ANIȘOARA